Vanaf 2013 wijzigen de regels voor het berekenen van kinderalimentatie. Deze wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd op 1 januari en op 1 april.  En hebben tot doel de berekening van kinderalimentatie te vereenvoudigen. U mag zelf bepalen of dat gelukt is.

Door het gebruik van vaste forfaitaire bedragen bij de draagkrachtberekening is getracht de onderhandelingen tussen ouders te reduceren, hetgeen het scheidingsproces ten goede zou moeten komen. Zo wordt bij de berekening van de kinderalimentatie uitgegaan van een forfaitaire huurlast van 30% van het besteedbaar inkomen, ook bij samenwonen, ongeacht de daadwerkelijke huurlast. Voor de goede orde: dit geldt niet bij de berekening van de partneralimentatie.
Voor het berekenen van de draagkracht wordt nu gebruikt gemaakt van een vast draagkrachttabel.

Per 1 januari 2013 wordt er bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen, kort genoemd NBI, rekening gehouden met het kindgebonden budget, zowel voor als na de scheiding. Hierdoor kan de behoefte aan een bijdrage in de kosten van de kinderen en dus de kinderalimentatie lager worden.

Per 1 april 2013 wordt de zorgkorting en de nieuwe draagkrachttabel ingevoerd.
De zorgkorting komt in de plaats van de vroegere omgangskosten voor de kinderen, een vast bedrag van € 5,- per dag per kind en wordt nu uitgedrukt in een percentage: 15% (basis) van de berekende behoefte per dag per kind. De zorgkorting is te beschouwen als in vergoeding voor de kosten in natura voor de ouder waar het kind niet inwoont gedurende de dagen dat deze niet-verzorgende ouder het kind in huis heeft. De draagkracht bepaalt mede of er recht bestaat op zorgkorting.
De draagkrachttabel vervangt de berekeningen voor het draagkrachtloos inkomen en de draagkrachtruimte.

Indien de alimentatieplichtige aangeeft en kan aantonen dat de uitkomst van de alimentatieberekening onaanvaardbaar is voor hem of haar kan er een aanvaardbaarheidstoets aangevraagd worden. Een reden voor onaanvaardbaar zou kunnen zijn dat de alimentatieplichtige hoge schulden als gevolg van de echtscheiding voor zijn of haar rekening neemt waardoor de draagkracht fors wordt aangetast. Deze toets biedt de mogelijkheid rekening te houden met zulke uitzonderlijke omstandigheden.

Prev Post
Vorige